Rối lượng tử

Rối lượng tử là một hiện tượng cơ học lượng tử trong đó các trạng thái lượng tử của hai hoặc nhiều vật thể phải được mô tả với sự tham chiếu lẫn nhau mặc dù các vật thể riêng lẻ có thể được tách biệt về mặt không gian.

Điều này dẫn đến mối tương quan giữa các tính chất vật lý quan sát được của các hệ thống.

Ví dụ, có thể điều chế hai hạt ở trạng thái lượng tử duy nhất sao cho khi một hạt được quan sát là spin-up, hạt kia sẽ luôn được quan sát là spin-down và ngược lại. Điều này mặc dù thực tế là nó không thể dự đoán nhưng theo cơ học lượng tử thì tập hợp các phép đo đó sẽ được quan sát.

Kết quả là, các phép đo được thực hiện trên một hệ thống dường như ngay lập tức ảnh hưởng đến các hệ thống khác khi vướng vào nó.

Nhưng Rối lượng tử không cho phép truyền thông tin cơ bản nhanh hơn tốc độ ánh sáng.

Rối lượng tử tử có các ứng dụng trong các công nghệ mới nổi của điện toán lượng tử và mật mã lượng tử và đã được sử dụng để thực hiện dịch chuyển tức thời lượng tử bằng thực nghiệm.

Đồng thời nó cũng thúc đẩy một số cuộc thảo luận mang tính triết học hơn liên quan đến lý thuyết lượng tử.

Các mối tương quan được dự đoán bởi cơ học lượng tử và được quan sát trong thí nghiệm đã bác bỏ nguyên tắc của chủ nghĩa hiện thực địa phương là thông tin về trạng thái của một hệ thống chỉ nên được trung gian bởi các tương tác trong môi trường xung quanh ngay lập tức.

Các quan điểm khác nhau về những gì thực sự xảy ra trong quá trình Rối lượng tử có thể liên quan đến những cách hiểu khác nhau về cơ học lượng tử.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết “Rối víu lượng tử ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Sep 10, 2020

Những câu chuyện liên quan