Mô hình tỷ lệ

Mô hình tỷ lệ là một đại diện hoặc bản sao của một đối tượng lớn hơn hoặc nhỏ hơn kích thước thực tế của đối tượng được đại diện.

Rất thường mô hình tỷ lệ nhỏ hơn so với ban đầu và được sử dụng như một hướng dẫn để làm cho đối tượng ở kích thước đầy đủ.

Các mô hình tỷ lệ được xây dựng và thu thập vì nhiều lý do bao gồm trong kỹ thuật để kiểm tra hiệu suất của một đối tượng thiết kế ở giai đoạn đầu mà không phải trả chi phí xây dựng nguyên mẫu có kích thước đầy đủ; trong xe điều khiển từ xa; trên TV và trong ngành công nghiệp điện ảnh, để xây dựng các đối tượng hoặc bộ không thể được xây dựng ở kích thước đầy đủ.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Mô hình tỷ lệ ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th7 31, 2020

Những câu chuyện liên quan