Mô hình toán học

Một mô hình toán học là một mô hình trừu tượng sử dụng ngôn ngữ toán học để mô tả hành vi của một hệ thống.

Các mô hình toán học được sử dụng đặc biệt trong các ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật (như vật lý, sinh học và kỹ thuật điện) mà còn trong khoa học xã hội (như kinh tế, xã hội học và khoa học chính trị); các nhà vật lý, kỹ sư, nhà khoa học máy tính và nhà kinh tế sử dụng các mô hình toán học một cách rộng rãi nhất.

Eykhoff (1974) đã định nghĩa một mô hình toán học là “sự thể hiện các khía cạnh thiết yếu của một hệ thống hiện có (hoặc một hệ thống sẽ được xây dựng) trình bày kiến ​​thức về hệ thống đó ở dạng có thể sử dụng”.

Các mô hình toán học có thể có nhiều dạng nhưng không giới hạn ở các hệ động lực, mô hình thống kê, phương trình vi phân hoặc mô hình lý thuyết trò chơi.

Các mô hình này và các loại mô hình khác có thể chồng lấp lên nhau với một mô hình nhất định liên quan đến nhiều cấu trúc trừu tượng.

Có sáu nhóm biến cơ bản: biến quyết định, biến đầu vào, biến trạng thái, biến ngoại sinh, biến ngẫu nhiên và biến đầu ra.

Vì có thể có nhiều biến của từng loại nên các biến thường được biểu thị bằng các vectơ.

Tùy theo lượng thông tin có sẵn của hệ thống, các vấn đề mô hình hóa toán học thường được phân loại thành các mô hình hộp đen hoặc hộp trắng.

Một mô hình hộp đen là một hệ thống trong đó không có thông tin tiên nghiệm có sẵn.

Một mô hình hộp trắng (còn gọi là hộp thủy tinh hoặc hộp rõ ràng) là một hệ thống có sẵn tất cả các thông tin cần thiết.

Thực tế tất cả các hệ thống nằm ở đâu đó giữa các mô hình hộp đen và hộp trắng, vì vậy khái niệm này chỉ hoạt động như một hướng dẫn trực quan để tiếp cận.

Thông thường nên sử dụng càng nhiều thông tin tiên nghiệm càng tốt để làm cho mô hình chính xác hơn.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Mô hình toán học ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th11 07, 2020

Những câu chuyện liên quan