Mèo Schrödinger

Con mèo của Schrödinger là một thí nghiệm có vẻ như nghịch lý do Erwin Schrödinger nghĩ ra nhằm cố gắng minh họa sự không hoàn chỉnh của một diễn giải ban đầu về cơ học lượng tử khi đi từ hệ thống hạ nguyên tử đến các hệ thống vĩ mô.

Schrödinger đã đề xuất “con mèo” của mình sau khi tranh luận với Albert Einstein về cách giải thích của Copenhagen mà Schrödinger đã bảo vệ, nói rõ rằng nếu một kịch bản tồn tại mà một con mèo có thể bị cô lập khỏi sự can thiệp từ bên ngoài (trạng thái) thì chỉ có thể là trạng thái của con mèo được gọi là chồng chập (kết hợp) các trạng thái nghỉ có thể (eigenstates), bởi vì việc tìm ra (đo trạng thái) không thể được thực hiện mà không có người quan sát can thiệp vào thí nghiệm – hệ thống đo lường (người quan sát) bị vướng vào thí nghiệm.

Thí nghiệm tư duy phục vụ để minh họa sự kỳ lạ của cơ học lượng tử và toán học cần thiết để mô tả các trạng thái lượng tử.

Ý tưởng về một hạt tồn tại trong sự chồng chất của các trạng thái có thể, trong khi thực tế của cơ học lượng tử, là một khái niệm không mở rộng ra các hệ thống lớn (như mèo), không có khả năng xác định trong tự nhiên.

Về mặt triết học, các vị trí nhấn mạnh đến kết quả xác suất hoặc xác định được gọi là (tương ứng) chủ nghĩa thực chứng và chủ nghĩa quyết định.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” Con mèo của Schrödinger “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th12 10, 2020

Những câu chuyện liên quan