Kỷ Phấn trắng

Thời kỳ kỷ Phấn trắng là một trong những phân chia chính của thời gian địa chất, đạt được từ cuối thời kỳ kỷ Jura, khoảng 146 triệu năm trước (Ma), đến đầu kỷ nguyên Paleocene của thời kỳ Đệ tam (65,5 Ma).

Sự kết thúc của kỷ Phấn trắng cũng xác định ranh giới giữa thời đại Mesozoi và Kainozoi.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Cretaceous ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Sep 16, 2020

Những câu chuyện liên quan