Kelvin

Kelvin (ký hiệu: K) là đơn vị SI của nhiệt độ.

Nó được định nghĩa là phần 1 / 273,16 của nhiệt độ nhiệt động (tuyệt đối) của điểm ba của nước.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Kelvin ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th4 04, 2020

Những câu chuyện liên quan