Kế hoạch hành động đa dạng sinh học

Kế hoạch hành động đa dạng sinh học (BAP) là một chương trình được quốc tế công nhận nhằm giải quyết các loài và môi trường sống bị đe dọa, được thiết kế để bảo vệ và khôi phục các hệ thống sinh học.

Động lực ban đầu cho các kế hoạch này xuất phát từ Công ước Đa dạng sinh học (CBD) năm 1992.

Tính đến năm 2006, 188 quốc gia đã phê chuẩn CBD, nhưng chỉ một phần trong số này đã phát triển các tài liệu BAP thực chất.

Các yếu tố chính của BAP thường bao gồm: (a) chuẩn bị kiểm kê thông tin sinh học cho các loài hoặc môi trường sống được chọn; (b) đánh giá tình trạng bảo tồn của các loài trong các hệ sinh thái được chỉ định; (c) tạo ra các mục tiêu để bảo tồn và phục hồi; và (d) thiết lập ngân sách, thời gian và quan hệ đối tác thể chế để thực hiện BAP.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Kế hoạch hành động đa dạng sinh học ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu miễn phí GNU .
Th7 30, 2020

Những câu chuyện liên quan