Hệ số di truyền

Trong di truyền học, hệ số di truyền là tỉ lệ biến đổi kiểu hình trong quần thể do biến dị di truyền.

Sự khác biệt giữa các cá thể có thể do yếu tố di truyền và / hoặc môi trường.

Phân tích hệ số di truyền ước tính tầm quan trọng tương đối của sự thay đổi trong mỗi yếu tố này.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Tính di truyền ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Aug 29, 2020