Hạt hạ nguyên tử

Hạt hạ nguyên tử là một hạt nhỏ hơn một nguyên tử: nó có thể là nguyên tố hoặc hỗn hợp.

Vật lý hạt và vật lý hạt nhân liên quan đến việc nghiên cứu các hạt này, sự tương tác của chúng và vật chất được tạo thành từ chúng không tổng hợp thành nguyên tử.

Những hạt này bao gồm các thành phần nguyên tử như electron, proton và neutron (proton và neutron thực sự là các hạt tổng hợp được tạo thành từ các quark) cũng như các hạt khác như photon và neutrino được tạo ra trong mặt trời.

Tuy nhiên, hầu hết các hạt đã được phát hiện và nghiên cứu không gặp phải trong điều kiện trái đất bình thường; chúng được tạo ra trong các tia vũ trụ và trong quá trình tán xạ trong các máy gia tốc hạt.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Hạt hạ nguyên tử ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th6 02, 2020

Những câu chuyện liên quan