Đốt cháy

Đốt cháy hoặc đốt là một chuỗi các phản ứng hóa học phức tạp giữa nhiên liệu và chất oxy hóa kèm theo sự sinh nhiệt hoặc cả nhiệt và ánh sáng dưới dạng phát sáng hoặc ngọn lửa.

Đốt cháy nhanh là một hình thức đốt trong đó một lượng lớn nhiệt và năng lượng ánh sáng được giải phóng.

Điều này thường xảy ra như một đám cháy.

Điều này được sử dụng trong một hình thức máy móc, chẳng hạn như động cơ đốt trong và trong vũ khí nhiệt động.

Sự đốt cháy là sự thay thế kép, mặt khác một phản ứng hóa học là sự thay thế đơn lẻ.

Đốt cháy chậm là một hình thức đốt cháy diễn ra ở nhiệt độ thấp.

Hô hấp là một ví dụ về đốt cháy chậm.

Lưu ý:   Các văn bản nêu trên được trích từ các bài viết Wikipedia ” đốt “, đã được phát hành theo GNU Free Documentation License .
Th12 12, 2020

Những câu chuyện liên quan