Động vật học ếch

Khoảng 400 triệu năm trước, một số thành viên của nhóm cá sarcopterygian đã di chuyển lên đất liền.

Chúng trở thành động vật lưỡng cư đầu tiên.

Ngày nay, những con vật này vẫn dành một phần cuộc sống của chúng trong nước và trở về nước để sinh sản.

Có hơn 3.000 loài lưỡng cư hiện đại được biết đến, bao gồm Anura (ếch và cóc), Urodela (newts và salamanders), và Gymnophiona (lưỡng cư đào hang).

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” Động vật học ếch “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th11 20, 2019

Những câu chuyện liên quan