Điện tử (Electron)

Điện tử (Electron) là một hạt hạ nguyên tử cơ bản mang điện tích.

Nó là một lepton nửa spin tham gia vào các tương tác điện từ và khối lượng của nó nhỏ hơn một phần nghìn so với nguyên tử nhỏ nhất.

Điện tích của nó được xác định theo quy ước là âm, với giá trị -1 tính theo đơn vị nguyên tử.

Cùng với hạt nhân nguyên tử, các electron tạo thành các nguyên tử; tương tác của chúng với các hạt nhân lân cận là nguyên nhân chính của liên kết hóa học.

Electron là một trong những loại hạt hạ nguyên tử được gọi là lepton, được cho là các hạt cơ bản (nghĩa là chúng không thể bị phân hủy thành các phần cấu thành nhỏ hơn).

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Electron ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Để biết thêm thông tin, hãy xem nội dung liên quan sau đây trên Vũ trụ TV:

Th5 16, 2020

Những câu chuyện liên quan