Đánh giá tác động môi trường (EIA)

Đánh giá tác động môi trường (EIA) là đánh giá về khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe môi trường của con người hay rủi ro đối với sức khỏe sinh thái và dự án có thể thay đổi các dịch vụ tự nhiên.

Mục đích của đánh giá là để đảm bảo rằng những người ra quyết định xem xét các tác động môi trường trước khi quyết định có nên tiến hành các dự án mới hay không.

Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ đã tiên phong trong việc sử dụng phân tích con đường để xác định tác động sức khỏe con người của các yếu tố môi trường.

Công nghệ để thực hiện phân tích như vậy được dán nhãn đúng khoa học môi trường.

Các hiện tượng chính hoặc con đường tác động là: tác động ô nhiễm đất, tác động ô nhiễm không khí, ảnh hưởng sức khỏe tiếng ồn, tác động sinh thái bao gồm đánh giá các loài có nguy cơ tuyệt chủng, đánh giá mối nguy địa chất và tác động ô nhiễm nước.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Đánh giá tác động môi trường ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th10 25, 2020

Những câu chuyện liên quan