Đánh bắt quá mức

Đánh bắt quá mức là tình trạng một hoặc nhiều nguồn cá bị giảm xuống dưới mức chấp nhận được xác định trước bởi các hoạt động đánh bắt cá.

Định nghĩa chính xác hơn được cung cấp trong sinh học và kinh tế sinh học.

Đánh bắt quá mức sinh học xảy ra khi tỷ lệ chết của cá đã đạt đến mức mà sinh khối chứng khoán có mức tăng trưởng biên âm (làm chậm tăng trưởng sinh khối).

Đánh bắt quá mức cuối cùng có thể dẫn đến cạn kiệt trong các trường hợp đánh bắt được trợ cấp, tốc độ tăng trưởng sinh học thấp và mức sinh khối thấp quan trọng.

Khả năng tự nhiên phục hồi nghề cá cũng phụ thuộc vào việc hệ sinh thái có còn ở trạng thái cho phép số lượng cá xây dựng lại hay không.

Những thay đổi đáng kể trong thành phần loài có thể tạo ra các luồng năng lượng cân bằng khác liên quan đến các thành phần loài khác so với trước đây (sự thay đổi hệ sinh thái).

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Quá mức ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 21, 2020

Những câu chuyện liên quan