Đa vũ trụ

Đa vũ trụ (hay siêu vũ trụ) là tập hợp giả thuyết của nhiều vũ trụ có thể, bao gồm cả vũ trụ của chúng ta, bao gồm toàn bộ thực tế vật lý tuyệt đối.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Multiverse ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Sep 03, 2020

Những câu chuyện liên quan