Đá Igneous

Đá Igneous được hình thành khi đá nóng chảy (magma) nguội đi và hóa cứng, có hoặc không có sự kết tinh, bên dưới bề mặt dưới dạng đá xâm nhập (plutonic) hoặc trên bề mặt dưới dạng đá phun trào (núi lửa).

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” Igneous rock “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th7 27, 2020

Những câu chuyện liên quan