Đa dạng sinh học

Đa dạng sinh học hay đa dạng sinh học là sự đa dạng của cuộc sống.

Có một số định nghĩa và biện pháp đa dạng sinh học.

Đa dạng sinh học thường được xác định ở ba cấp độ.

Đầu tiên là sự đa dạng di truyền, đó là sự đa dạng về gen trong một loài.

Có một sự biến đổi di truyền giữa các quần thể và các cá thể cùng loài.

Thứ hai là sự đa dạng loài, hoặc đa dạng giữa các loài trong một hệ sinh thái. “Điểm nóng đa dạng sinh học” là những ví dụ tuyệt vời về sự đa dạng loài.

Thứ ba là sự đa dạng hệ sinh thái, sự đa dạng ở cấp độ tổ chức cao hơn, hệ sinh thái.

Điều này có liên quan đến sự đa dạng của các hệ sinh thái trên Trái đất.

Từ năm 1986, các thuật ngữ và khái niệm này đã đạt được sự sử dụng rộng rãi giữa các nhà sinh vật học, nhà môi trường, nhà lãnh đạo chính trị và các công dân có liên quan trên toàn thế giới.

Việc sử dụng này đã trùng hợp với việc mở rộng mối quan tâm về sự tuyệt chủng được quan sát thấy trong những thập kỷ cuối của thế kỷ 20.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Đa dạng sinh học ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th8 02, 2020

Những câu chuyện liên quan