Đá biến chất

Đá biến chất là kết quả của sự biến đổi của một loại đá tồn tại từ trước, protolith, trong một quá trình gọi là biến chất, có nghĩa là “thay đổi hình thức”.

Các protolith chịu nhiệt và áp suất cực đoan gây ra sự thay đổi vật lý và / hoặc hóa học sâu sắc.

Các protolith có thể là đá trầm tích, đá lửa hoặc đá biến chất cũ hơn.

Đá biến chất chiếm một phần lớn của vỏ Trái đất.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Đá biến chất ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th8 22, 2020

Những câu chuyện liên quan