Chu kỳ carbon

Chu trình carbon là chu trình hóa sinh, qua đó carbon được trao đổi giữa sinh quyển, địa quyển, thủy quyển và khí quyển của Trái đất.

Chu trình thường được coi là bốn bể chứa carbon chính được kết nối với nhau bằng con đường trao đổi.

Các hồ chứa là khí quyển, sinh quyển trên cạn (thường bao gồm các hệ thống nước ngọt và vật liệu hữu cơ không sống, như carbon đất), các đại dương (bao gồm carbon vô cơ hòa tan và sinh vật biển sống và không sống) và trầm tích ( trong đó bao gồm nhiên liệu hóa thạch).

Sự chuyển động hàng năm của carbon, sự trao đổi carbon giữa các hồ chứa, xảy ra do các quá trình hóa học, vật lý, địa chất và sinh học khác nhau.

Đại dương chứa bể chứa carbon hoạt động lớn nhất gần bề mặt Trái đất, nhưng phần đại dương sâu của hồ bơi này không nhanh chóng trao đổi với khí quyển.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Chu trình carbon ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th10 06, 2020

Những câu chuyện liên quan