Chất thải

Chất thải, rác, hoặc rác là vật liệu không mong muốn hoặc không mong muốn.

Lãng phí là một cái gì đó đã mất giá trị rõ ràng của nó cho chủ sở hữu của nó.

Đó là một nguồn tài nguyên thất lạc.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Lãng phí ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th1 26, 2021

Những câu chuyện liên quan