Bào tử

Trong sinh học, bào tử là một cấu trúc sinh sản thích nghi với sự phân tán và tồn tại trong thời gian dài trong điều kiện không thuận lợi.

Các bào tử tạo thành một phần của chu kỳ sống của nhiều loài thực vật, tảo, nấm và một số động vật nguyên sinh.

Các bào tử thường đơn bội và đơn bào và được sản xuất bởi các bào tử trong bào tử.

Một khi điều kiện thuận lợi, bào tử có thể phát triển thành một sinh vật mới bằng cách sử dụng phân chia phân bào, tạo ra một giao tử đa bào, cuối cùng sẽ tiếp tục tạo ra giao tử.

Hai giao tử hợp nhất để tạo ra một bào tử mới.

Chu kỳ này được gọi là luân phiên của các thế hệ.

Các bào tử đơn bội được sản xuất bởi nguyên phân (được gọi là mitospores) được nhiều loại nấm sử dụng để sinh sản vô tính.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Spore ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 24, 2020

Những câu chuyện liên quan