Bão Agnes

Bão Dennis là cơn bão thứ tư, cơn bão thứ hai và là cơn bão lớn đầu tiên của mùa bão Đại Tây Dương năm 2005.

Vào tháng 7, cơn bão đã lập nhiều kỷ lục về hoạt động của cơn bão đầu mùa, trở thành sự hình thành sớm nhất của cơn bão nhiệt đới thứ tư và cơn bão mạnh nhất Đại Tây Dương từng hình thành trước tháng 8, theo các hồ sơ có sẵn.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” Bão Dennis “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Aug 29, 2020

Những câu chuyện liên quan